02166495480 j n a v i d @ y a h o o . c o m تلگرام

انجام کلیه خدمات دانشجویی شهرسازی

فوریت، اعتماد، کیفیت، پاسخگویی

دپارتمان تخصصی خدمات دانشگاهی رشته شهرسازی
انجام کلیه خدمات دانشگاهی شهرسازی در راستای زمان بخشی
شعار دپارتمان تخصصی حقوق: اهدای زمان به دانشجویان شهرسازی برای نیل به اهداف والاست. کارهای جنبی خود را به ما بسپارید.